Vår pedagogik

Pedagogiken på vår förskola bygger på Maria Montessoris idéer om hur vi på bästa sätt rustar barnen för framtiden och ger dem förutsättningar för att kunna utvecklas och bli sitt allra bästa jag. Vi arbetar såklart även utifrån skollagen, läroplanen för förskolan samt FN:s barnkonvention.

Grön flagg

Läroplan för förskolan (Lpfö18) anger på vilket sätt utbildningen ska möjliggöra för barn att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Som en del i detta arbete har vi blivit Grön Flagg-certifierade. Det innebär att barnen på olika sätt, med deras nyfikenhet och delaktighet som utgångspunkt, arbetar med hållbar utveckling.

Grunderna i Maria Montessoris pedagogik

Grunden i Maria Montessoris pedagogik bygger på en djup respekt för barnet som individ och som del av en grupp. Barnet är en individ och måste få känna sig fri att utvecklas i sin egen takt.

Barnet måste få tillägna sig ny kunskap på den tidpunkt som är riktig för just det barnet. Miljön måste vara tillrättalagd för att barnet ska kunna ta till sig denna kunskap. Om de här principerna lägger grunden för utveckling och inlärning, så kommer barnet att trivas med att lära och hela tiden söka nya utmaningar.

I sitt arbete med barnen identifierade Maria Montessori olika stadier eller perioder i barnets liv då de bäst och utan större ansträngning lärde sig vissa grundläggande färdigheter. Dessa perioder kallade hon för sensitiva perioder. Genom att låta barnets intresse styra valet av arbete, låta det arbeta i sin egen takt utan avbrott i en tillrättalagd miljö, kan hen utveckla sin förmåga till koncentration. Koncentration kan endast komma från barnets egna aktiviteter. Barnets glädje att lära måste hållas vid liv!

Montessorimaterielen

För att kunna möta barnens behov av stimulans och aktivitet utvecklade Maria Montessori arbetsmateriel för alla intresseinriktningar och stadier. Montessorimaterielen är inte det viktigaste i pedagogiken, men en god hjälp. Montessorimaterielen ska vara en hjälp för barnet att förstå världen, inte en ersättning för den. Materielen är konstruerat så att det steg för steg utvidgar barnets kunskap och tränar dess förmåga. Det följer naturliga utvecklingsprinciper från konkret till abstrakt, från helhet till detalj, från det enkla till det komplicerade.

Allt materiel finns i bara ett exemplar. Är en viss materiel upptaget får en vänta på sin tur, eller komma överens om att samarbeta och på så vis träna socialisering. Barnen har ansvar för att materielen inte skadas i onödan. All materiel har sin särskilda plats i rummet. När en är färdig med en materiel sätter en tillbaka det på dess plats så att det är klart för nästa som vill arbeta med det. En organiserad miljö hjälper barnet att bygga upp en inre ordning, vilket är väsentligt för hela dess utveckling.

Självkänsla och självständighet

En grundläggande tanke inom Montessoripedagogiken är att bygga upp barnets självkänsla och självständighet. Materielen är uppbyggt i en logisk ordning så att arbete med en materiel bygger på erfarenhet från föregående materiel. Materielen är också självrättande, så barnet behöver inte ta hjälp av en vuxen för att ha klarat övningen. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en Montessoritanke. Varje individ behöver hjälp för att kunna lära sig men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. Genom att inte i tid och otid hjälpa barnet utan låta det fritt experimentera och känna sig för, har en undanröjt alla de hinder vi vuxna ofta ställer i vägen för barnets utveckling. All onödig hjälp är ett hinder i barns utveckling.

Lärarens roll är till stor del en iakttagande, observerande roll. Hen skall observera barnet, ha kunskap om materielen och presentera materielen för barnet när det är moget för det. Läraren ska förbereda förskolans miljö så att den stimulerar och svarar på barnens fysiska, psykiska, intellektuella, emotionella och sociala behov.

Det är denna pedagogik – Montessoripedagogiken – som genomsyrar allt vi gör tillsammans med barnen här på Blåsippan.

Om du är intresserad av att ansöka till skolan så hittar du ansökan här.