Kooperativet

Här beskriver vi hur det är att vara med i Montessoriförskolan blåsippans föräldrakooperativ.

Vad är ett föräldrakooperativ?

Föräldrakooperativ innebär att du tillsammans med övriga föräldrar, skapar de yttre förutsättningarna för ditt barns förskola. Som förälder får du större inflytande och insyn jämfört med på en vanlig förskola.

Om man är intresserad av den här förskoleformen och de fördelar den för med sig, är det en förutsättning att man kan och vill engagera sig. Man bör var medveten om att det kräver en investering i tid från familjens sida, men att det också är en mycket belönande investering!

Att föräldrarna tar ansvar för en del av förskolans angelägenheter innebär i praktiken att större resurser kan läggas på barnen. Tiden du lägger på förskolans arbete beror på inom vilket ansvarsområde du väljer att engagera dig och den tid det tar kan förstås variera från år till år.

En ekonomisk förening

Blåsippans Montessoriförskola är en ekonomisk förening som består av att förskolans föräldrar. Om man som familj blir antagen till förskolan erbjuds man medlemskap i föreningen.

Medlemskapet ger rösträtt vid årsstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Det är här de viktigaste övergripande besluten fattas, det är bland annat här som styrelsen utses. Styrelsen förvaltar sedan i sin tur föreningens verksamhet mellan stämmorna.

Styrelsens uppgifter är att besluta i mål- och inriktningsfrågor samt att ansvara för ekonomin och den ekonomiska redovisningen. Styrelsen är arbetsgivare för skolans personal och vår rektor är arbetsgivarrepresentant. Det är också rektorn som har det fulla ansvaret för pedagogik, samt operativt ansvar för personal och administration. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Arbetskommittér och städning

Verksamheten förutsätter en intresserad och aktiv föräldragrupp. En viktig del av detta engagemang utövas i arbetskommittéerna. Dessa ansvarar för olika delar av förskolans skötsel som ligger utanför personalens område. Arbetsuppgifterna i dessa grupper är mycket varierande och spänner över ett stort område.

Varje år sker en naturlig rotation i våra kommittér. Medlemmar slutar på grund av att deras barn börjar skolan, några kanske väljs in i styrelsen eller byter till andra kommittéer. Samtidigt kommer det in nya föräldrar, som också kan tillföra nya idéer och arbetsmetoder. Det gör att kommittéerna ständigt förändras och utvecklas. Förskolans kommittéer är idag sex: Valberedningen samt Innefix-, Utefix-, IT-, Trivsel- och Medlemskommittén.

Blåsippans föräldrar delar också på ansvaret för den dagliga städningen, denna sker efter ett rullande schema. Enligt samma schema är det också vi föräldrar som rycker in vid eventuell snöröjning eller liknande akuta behov.